باقر صلح‌جو مدیر پایگاه تاریخی فرح‌آباد گفت: گمانه‌زنی و کاوش کاخ جهان‌نما فرح‌آباد که به مدت ۳۵ روز ادامه دارد  به ‌روز‌های پایانی خود نزدیک می شود.
او با بیان اینکه اعتبار این کاوش از محل اعتبارات استانی تأمین شده است، افزود: در گمانه‌زنی اول که در سمت شمال شرقی کاخ صورت گرفته، به کف اولیه کاخ رسیدند.
مدیر پایگاه تاریخی فرح‌آباد گفت: گمانه دوم  در مسیر آب ‌راه حوض با طرح شمسه از سوی سرپرست هیئت و گروه باستان‌شناسان در حال انجام است.